Логосвіт

Використання ІКТ з метою розвитку лексико-граматичних та фонетико-фонематичних засобів мовлення

Автор: керівник МО,
вчитель-логопед
вищої категорії
“Вчитель – методист”
Остапішина Лариса Григорівна

 

Здатність комп’ютера відтворювати інформацію одночасно у вигляді тексту, графічного зображення, звуку, мовлення, відео, запам’ятовувати та з величезною швидкістю обробляти данні дозволяє створювати для дітей нові засоби діяльності, які принципово відрізняються від усіх існуючих ігор та іграшок. Тому вчитель-логопед вищої категорії, «Вчитель-методист» Остапішина Лариса Григорівна, що працює у ККДНЗ № 60 Жовтневого району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, впроваджує інформаційно-комунікативні технології у своїй роботі. Практика показала, що при цьому значно зростає інтерес дітей до занять, підвищується рівень пізнавальних можливостей.
Використання нових незвичних прийомів пояснення та закріплення у ігровій формі підвищує мимовільну увагу дітей, сприяє її розвитку. Інформаційні технології забезпечують особистісно-орієнтований підхід. Можливості комп’ютера дозволяють збільшити об’єм матеріалу, що пропонується, компонувати його відповідно до мети заняття.
Саме це спонукало вчителя – логопеда до створення циклу відео-презентацій для занять з розвитку лексико – граматичної будови та звукової культури мовлення.
При створенні завдань на розвиток лексичних засобів мовлення дітей із ЗНМ враховуються сучасні лінгвістичні та психолінгвістичні уявлення про слово, структуру значення слова, закономірність формування лексики в онтогенезі, особливості лексики у дошкільників з мовленнєвою патологією. З урахуванням цих факторів, підбір завдань з лексики проводиться по наступним напрямкам:
– розширення об’єму словника паралельно з розширенням уявлень про навколишній світ, формування пізнавальної діяльності (мислення, сприймання, уявлень, пам’яті, уваги тощо);
– уточнення значення слів;
– формування семантичної структури слова у єдності основних його компонентів (денотативного, понятійного, конотативного, контекстуального);
– організація семантичних полів, лексичної системи;
– активізація словника, вдосконалення процесів пошуку слова, переводу слова з пасивного у активний словник.
У презентації включено картки Домана, що сприяють запам’ятовуванню нової лексики, мультиплікаційні та відеофільми на українській мові до відповідних тем. Кінцева мета – створення 36 презентацій до лексичних тем, що вивчаються протягом року.

Друкований варіант презентацій.

DSCN5025DSCN5024

Враховуючи тісний зв’язок процесів розвитку лексики та словотворення, презентації містять завдання на розвиток граматичної будови мовлення, метою яких є уточнення структури значення слова, оволодіння значенням морфем, системою граматичних значень, закріплення зв’язків між словами.
Підбір завдань на формування словозміни у дошкільників із ЗНМ здійснюється з урахуванням закономірностей нормального онтогенезу взаємодії у розвитку лексики, морфологічної та синтаксичної систем мови. У процесі корекційно – логопедичної роботи здійснюється поступове ускладнення завдань та мовленнєвого матеріалу.
Цикл презентацій з розвитку звукової культури мовлення містить завдання, що дозволяють сформувати у свідомості дітей тісний послідовний взаємозв’язок між поняттями артикулема, фонема, графема, розвивати фонематичний слух дітей-логопатів шляхом розвитку вміння виділяти звук з ряду схожих за артикуляцією, ототожнювати його з певним символом, визначати місцезнаходження у словах.
Запропоновані завдання можуть варіюватися відповідно до рівня ЗНМ дітей, етапу роботи, загально-логопедичних завдань, програми дитячого садочку та віку дітей.

продукти харчування

звук н

Приклади презентацій